واحد لیتوگرافی چیست؟

واحد لیتوگرافی جایی است که در آن فرم چاپی که در کامپیوتر طراحی شده است بر روی ورقه های فلزّی ای به نام پلیت یا زینک پیاده می شود. در واقع دستگاه لیتوگرافی فرم چاپی کامپیوتری را گرفته و پلیت فلزی حاوی همان طرح را ایجاد می کند. این پلیت فلزی سپس در دستگاه های چاپ قرار گرفته و مرکب را به کاغذ انتقال می دهند.